Urbanistický koncept

Zasazení do stávající architektury města

Urbanistická koncepce území byla konzultována s městským architektem a navazuje na strukturu a organizaci stávající výstavby

Celé území areálu bude přístupné a prostupné formou veřejných prostranství, která budou vymezovat jednotlivé bloky pro seniorní bydlení.

Centrální část areálu bude vyhrazena pro odpočinek, pěší procházky a služby občanské vybavenosti.

Začlenění do krajiny

Koncepce území počítá s vysokým poměrem zelených ploch, nad rámec minimálního koeficientu daného územním plánem. Při severovýchodní části území je situována přírodní parková zahrada s prvky komunitní zahrady. Jsou zachovány původní vzrostlé stromy.

Uliční profily jsou navrženy tak, aby umožňovaly osazení nových stromových alejí. V rámci areálu jsou při nárožích jednotlivých bloků situovány malé komponované remízky.

Střechy objektů jsou navrženy jako zelené, pro zachování přírodního charakteru areálu a jeho přirozeného začlenění do okolní krajiny.

V centrální části je u hlavního objektu areálu navržena relaxační zahrada, jejíž součástí  je nová přírodně koncipovaná vodní plocha, přirozeně zapojena do terénu v území, která slouží pro retenci dešťových vod.

Výšková a prostorová regulace

Měřítko a výška navržené zástavby respektují podmínky územního plánu. Měřítko zástavby je díky členění záměru na jednotlivé celky a nízkou podlažnost navržených objektů spíše drobné.

Domy jsou navrženy jako dvoupodlažní s ustoupeným druhým podlažím. Pouze při severozápadní straně území, při Řevnické ulici, vůči které je dnes terén výrazně zapuštěn, jsou navrženy objekty se třemi podlažími, s výrazně ustoupeným třetím podlažím.

Domy určené pro bydlení seniorů jsou navrženy s plochými zelenými střechami, které jsou u ustoupených podlaží využívány jako pobytové terasy.

Občanské využití areálu

Areál je navržen jako otevřený. Veřejná prostranství, včetně parkových ploch, jsou navržena jako veřejně přístupná a prostupná.

Obslužné objekty, zejména centrální rehabilitačně oddychové centrum s relaxační zahradou je navrženo prostorově i funkčně pro širší okolí.

Předpokladem je i vybudování zázemí pro malý obchůdek, kavárnu a drobné služby.

Na projektu se podílí

logo ambeat

Poskytovatel péče

Image